UNIVERSITY PEDAGOGY
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

CONTACTS

660022, Krasnoyarsk, Partizana Zheleznyaka St, 1
Ekaterina Viktorovna Kharitonova
Head of Education and Methodology Office, Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University
Phone: + 7 (391) 228-36-72
Nadezhda Viktorovna Rybaltchenko
Head of the Division of Methodology, Education and Methodology Office, Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University
Phone: + 7 (391) 228-36-72
Yulia Vladimirovna Shadrina
Methodist of the methodological department of the educational and methodological department of the Krasnoyarsk State Medical University. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky Ministry of Health of Russia
Phone: + 7 (391) 228-36-72
E-mail: pedconf@krasgmu.ru; тел: + 7 (391) 228-36-72; + 7 (391) 227-14-33 (для обращения по секции СПО).